«   2022/01   »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Archives
Today
378
Total
7,382,709
관리 메뉴

건설워커 컨스라인

실내건축(인테리어) 업종 시공능력평가액 순위 톱20 본문

JOB GO/건설취뽀

실내건축(인테리어) 업종 시공능력평가액 순위 톱20

workerceo 2015. 9. 5. 07:25
반응형

2015년 실내건축(인테리어) 업종 시공능력평가액 순위 톱20 

01.국보디자인                  210,208,072천원  서울 마포
02.다원디자인                  142,671,692천원  서울 강남
03.시공테크                     141,808,048천원  경기 성남
04.삼원에스앤디               109,961,777천원  서울 서초 
05.은민에스엔디               106,493,426천원  서울 강남
06.대혜건축                      95,675,139천원  서울 강남
07.두양건축                      87,745,886 천원  서울 강남
08.계선                            85,282,987 천원  서울 마포
09.엄지하우스                   77,064,559 천원  서울 강남
10.킹스맨                         73,575,329 천원  서울 강남
11.비엠비                         67,282,192 천원  제주
12.동일인테리어                62,854,787 천원  서울 강남
13,다원아이디앤씨             58,451,479 천원  서울 서초
14.에스이엘인테리어디자인 56,170,711 천원  서울 용산
15.엑사이엔씨                   55,396,523 천원  서울 구로
16.대림아이앤에스             53,725,912 천원  서울 마포
17.대안건철                      52,268,464 천원  인천 남동
18.선창ITS                       50,383,129 천원  경기 안산
19.인터아이디                  47,423,042 천원  경기 성남
20.광건티앤씨                  47,304,648 천원  서울 광진

출처 건설워커

 

<저작권자 ⓒ 건설취업포털 건설워커, 출처 표시와 함께 전재-재배포 허용>"건설워커에 없다면 대한민국에는 없는 건설회사입니다" ★ SINCE 1997 건설워커 

채용정보, 연봉정보, 면접정보, 회사분위기, 건설회사 인테리어회사 합격취업의 모든 것 ☞ 건설워커 통합검색

★ 국토부/건설기술인협회 건설워크넷/대한건설협회/취업포털들도 이용하는 1등 건설취업포털 - 건설워커 worker.co.kr ★

블로그페이스북트위터인기순위이엔지잡메디컬잡


반응형
0 Comments
댓글쓰기 폼